Необходимостта от ефективно сътрудничество между услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и програмите за извършители е една от ключовите стратегии за справяне с ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Основно предизвикателство, пред което са изправени доставчиците на услуги за пострадали по време на пандемията е, че след преминаване към онлайн консултиране, стана много трудно да се идентифицира и оцени риска за жертвите. За да се компенсира това на много места се изградиха добри модели на сътрудничество между услугите за пострадали, програмите за извършители и останалите институции. Те помогнаха да се намерят и приложат конструктивни решения за управление на случаите, които да гарантират безопасността на жертвите и да намалят риска от ново насилие върху тях.

Именно в този контекст проектът ASAP 2.0 се фокусира върху превенцията и предотвратяването на домашното насилие от една страна чрез работещи и ефективни програми за извършители и от друга страна чрез междуинституционални мрежи. Този проект е замислен като продължение на инициативата ASAP и има за цел да повиши ефективността на програмите за работа с извършители чрез прилагане на системен подход, който се основава на експерименталните методологии на предишния проект ASAP.

Нашата работа

ASAP 2.0 ще развие и надгради работата, извършена в рамките на предишния проект ASAP и ще повиши възможностите за ефективно сътрудничество между програмите за извършители, услугите за подкрепа на жертви и съответните заинтересовани страни, за да се гарантира безопасността на пострадалите и да се намалят рисковете за тях.  

Проектът ще:

  • Обучи служителите на партньорските организации чрез дейности за обмяна на опит и изграждане на капацитет
  • Надгради и усъвършенства съществуващите инструменти за справяне с кибернасилието, защитата на децата и проблемите, свързани с COVID, включително чрез създаването на модел на споразумение за сътрудничество между няколко институции
  • Тества пилотно протокола в Италия, България, Гърция и Кипър
  • Разработи национални програми за изграждане на капацитет, насочени към разширяване на обхвата на протокола в участващите страни
  • Разпространи информация и знания по темата на национално и европейско ниво

Проектът ще предостави подобрени инструменти за сътрудничество между програми за извършители, услуги за подкрепа на жертви и други институции на английски, немски, български, гръцки и италиански език, както и програма за изграждане на капацитет, която може да се приложи в целия ЕС.

Резултати:

Екип на проекта

Проектът ASAP 2.0 е разработен от международен консорциум от организации, който включва:

UCPU, Una Casa per l’Uomo -  неправителствена организация, специализирана в превенцията и борбата с насилието в интимните отношения, Италия.

Асоциация НАЯ - гражданска организация в област Търговище, което има за цел да насърчава равните права и възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия и социален живот, България.

UWAH – неправителствена организация, активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, повишаването на осведомеността и застъпничеството за правата на човека на местно, национално и европейско ниво, Гърция.

APHVF/SPAVO - Асоциация за превенция и справяне с насилието в семейството, е неправителствена организация, която предоставя подкрепа на жертви и извършители на насилие и дейности за повишаване на осведомеността на широката общественост, Кипър.

WWP EN - Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия и Европа.

Ресурси

Свържете се

Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu

Last changed: 16.05.2024